osnovna-sredstva-ikonica-150x150

Ko smo mi?

Adresa naše web stranice je: http://biometrija2.rs. i https://biometrija.rs

Koje lične podatke prikupljamo i zašto ih prikupljamo

komentari

Kada postioci ostavljaju komentare na web stranici, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i IP adresu posetioca i niz korisničkih agenata web-pregkedača kako bi pomogli u otkrivanju neželjene pošte.

Anonimni niz stvoren s adrese e-pošte (koja se takođe naziva hash) može se dostaviti usluzi Gravatar da vidi koristi li je. Pravila o privatnosti usluge Gravatar dostupna su ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, slika vašeg profila vidljiva je javnosti u kontekstu vašeg komentara.

media

Ako slike prenesete na web mesto, trebali biste izbegavati prenos slika sa uključenim podacima o lokaciji (EXIF GPS). Posetioci web stranice mogu preuzeti i izvući sve podatke o lokaciji sa slika na web mestu.

Obrasci za kontakt
kolačići

Ako ostavite komentar na našoj web stranici, možete se uključiti u spremanje vašeg imena, adrese e-pošte i web stranice u kolačiće. Ovo je za vašu udobnost tako da vam ne bi trebalo ponovno unositi svoje podatke kad ostavite drugi komentar. Ovi kolačići trajat će godinu dana.

Ako imate račun i prijavite se na ovu stranicu, postavit ćemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvata li vaš pregledač kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pregledač.

Kad se prijavite, takođe ćemo postaviti nekoliko kolačića za spremanje podataka o prijavi i izbora ekrana. Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići opcija ekrana traju godinu dana. Ako odaberete “Upamti me”, prijava će trajati dve nedelje. Ako se odjavite sa svog računa, kolačići za prijavu bit će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, u vaš će se pregledač snimiti dodatni kolačić. Ovaj kolačić ne sadrži nikakve lične podatke i jednostavno označava ID posta članka koji ste upravo uredili. Ističe nakon 1 dana.

Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica

Članci na ovoj web stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. Videozapisi, slike, članci itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web lokacija ponaša se na potpuno isti način kao da je posetioc posetio drugu web stranicu.

Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugrađivati ​​dodatno praćenje treće strane i nadzirati vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Analitika
S kim delimo vaše podatke
Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci zadržavaju se u nedogled. To je način da automatski možemo prepoznati i odobriti sve dalje komentare, umesto da ih držimo u redu za moderiranje.

Za korisnike koji se registruju na našoj web stranici (ako postoje), takođe čuvamo lične podatke koje daju u njihov korisnički profil. Svi korisnici mogu videti, urediti ili izbrisati svoje lične podatke u bilo kojem trenutku (osim što ne mogu promeniti korisničko ime). Administratori web stranica takođe mogu vidjeti i urediti te podatke.

Koja su prava nad vašim podacima

Ako na ovoj web stranici imate račun ili ste ostavili komentare, možete zatražiti primanje izvezene datoteke ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Možete i zatražiti da izbrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. To ne uključuje podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Kamo šaljemo vaše podatke

Komentari posetioca mogu se proveriti putem automatizovane usluge otkrivanja neželjene pošte.

Vaši podaci za kontakt
Dodatne informacije
Kako štitimo vaše podatke
Koje postupke kršenja podataka imamo
Od kojih trećih strana primamo podatke
Što automatizirano odlučivanje i / ili profiliranje radimo s korisničkim podacima
Zahtjevi industrijskog objavljivanja

 

Who we are

Our website address is: http://biometrija2.rs. and https://biometrija.rs

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements